Svensk eskorte af tyske konvojer 1941-42

Fra Hanö Bugt til Bottenhavet under den anden verdenskrig: Tavshedspligt og "automatiseret" statsligt hemmelighedskræmmeri har snydt en generation for berøringen med autentiske kilder

Norge holdt stand i 2 uger, Danmark 2 timer og Sverige 2 minutter,* siger nogle selvironisk i Sverige om den 9 april 1940. Nemlig De to minutter, det tog Göring (Nummer to efter Hitler) at ringe til Sverige og bede et par svenskere stlle til møde i Berlin. Dér fik svenskerne de tyske krav: Gennemrejse, transiteringer, for soldater til og fra Norge. Senere kom kravet om minering mod russiske ubåde og - fra sommer 1941 - eskorte af tyske søtransporter fra Hanö Bugt nordpå til Bottenhavet hvor finske enheder tog imod. Finland gik i 1941 igen i krig mod Rusland i håb om revance efter Vinterkrigen 1939-40, nu med tysk assistance.- "Et 60-tal tyske konvojer", siger én svensk kilde. "70 tyske fartøjer", siger en anden. En tredie, "93".

*Citatet øverst er fra Kungl. Krigsvetensk. H & T 2004: Sverige i tysk planering .... af OL Arvid Cronenberg

Billederne her har privatpersoner, vi, svenskernes naboer, haft helt åbent og kunnet vise, drøfte og bytte "at will". Det viser bedre end noget, hvor fjollede langvarige hemmelig-stemplinger af den art er. Alle steder, i Danmark præcis som i Sverige.

Fotograferne var tyske soldater i Gebirgs-Jägerregiment 137 der sidst i august - først i september 1941 fra "Osternothafen Swinemünde" blev sejlet nordpå gennem Bottenhavet på det tyske troppetransportfartøj ISAR. 3.800 tons depl. På et foto taget fra ISAR hen over gebirgsjägere uden huer (de er ikke i tjeneste) ses kun ca. 100 m væk den svenske destroyer J 5 GÖTEBORG -1.200 tons deplacement (full) ifgl Jane´s 1944-45. Den lodrette lyse identifikationsstribe på forskibet og fartøjsnummeret 5, er tydelige. Måske et af de sidste fotos af J 4 og J 5 før Hårsfjärden-katastrofen, (Hårsfjärden disaster) den 17. september 1941, hvor de - og J 3 Klas Horn, blev svært beskadiget af en torpedoeksplosion i et dæksrør (i havn).

De tyske soldater, alpejægerne sagde man på dansk og norsk, fik også billeder fra en finsk havn med tømmermoler, måske Tornio og fra Kirkenes i Nordnorge, hvor Gebirgs-Korpsets "Nachschub" (Logistics) var stationeret. De på denne website omtalte tyske alpejæger-regimenter sejledes til Tornio, kom derfra over Rovaneimi til XXI tyske armekorps i Nord-Norge og LITSA-fronten. Længere sydpå omkr. polarcirklen stod XXVI tyske korps med fx. SS-regimenter og omkr. jernbanen Rovaneimi-Hvidehavet stod XVIII tyske korps.

NYT august 2008: En tidligere svensk marineofficer, der i halvtredserne var skipper på motortorpedobåde, og i en periode flotillechef, har netop ved en privat sammenkomst fortalt, at den svenske flådes metode ved ordreudgivelse og kommunikation angående hemmelige opgaver - på hans tid - var særdeles "skarp". Der var intet skriftligt, ikke på noget ham bekendt niveau. Hans erfaringer omfatter top-hemmelige togter med Nato-agenter, der skulle i land i absolut dølgsmål på en baltisk kyst, altså "Bag jerntæppet" i de daværende østlande. Og det var utænkeligt, at han selv skulle begå den fejl at blive taget, med fartøj, besætning ect. Selv om Sverige under Den kolde Krig officielt var neutralt, var der altså iflg. vor hjemmelsmand, et samarbejde, hvor svenske MTB-ere undertiden færgede et par britiske agenter over Østersøen.

Spørgsmål til flådens hemmelige eskorte af tyske skibe 10-15 år før, under den anden verdenskrig - blev "kvalt". Det var "Absolut Tabu". Stærke kræfter ikke ville eksponeres. Anførselstegnene viser ordene er vores kildes egne.

Nordenskjöld i eskorttjänst, Göran Melder, side 111-168 (Karlskrona) Marinmusei Vänner Årsbok 2006: Ubåtskrig i Östersjöen i 1942. Artilken behandler operationer i 1942. (altså året efter at de fartøjer siten her præsenterer blev ødelagt) (Hårsfjärden-ulykken). Göran Melders artikel er fint eksempel på anv. af autentiske kilder fra operativt niveau: "Krigs- og loggböcker er den huvudsakliga grunden för denne upsats." skriver forfatteren.

August 2009: Tema i ny svensk roman: Svenske eskorter af tyske flåde- og malmtransporter under den anden verdenskrig er omdrejningspunktet i Erik Erikssons roman, De svarte molnens tid, Stkh. 2009 (webmaster i hænde 20.08) Omslagsteksten fortæller, at forfatteren bygger på "unike vittnesmål från fiskere, militärer och kustbor som själve uplevede krigårens hemliga tyska trupptransporter till Finland under Tysklands stora anfall österut 1941-1943."

Novem 2010: New images of swedish ship-uploads to wiki. -"J 1" below & ENGLISH résumé secret convoy 1941"Göteborg-klassens forgængerne" var de to arkitektonisk fine J(agare) 1 Ehrensköld og J 2 Nordenskjöild"

NORDENSKJÖLD´s eskortetjeneste i 1942 - er temaet i Göran Melders artikel i Karlskrona Marinmusei Årbok 2006. Bibl. data, se ovenfor. Den var DET FØRSTE jeg ( IKKE-ekspert i svensk marinehist.) om disse "hemmelige eskorter".II Om skibene - udvalgte kilder, litt. (spec. til danske brugere), links, finsk mindetavle - og Gebirgskorps-plan

Destroyeren KLAS UGGLA - (svensk foto før 1941 - uden de hvide striber for og agter) - Brug LUK for at komme tilbage.

Destroyeren GÖTEBORG - (svensk foto før 1941 uden fartøjsnummer og striber) Brug LUK for at komme tilbage. Der var seks fartøjer i Göteborg-klassen, bygget 1938-42. 94,6 m lange, 9 m brede, 3,8 m dybgang - Turbiner og Penhöet kedler gav 32.000 HK og 40 knob+. Med 3 stk 120 mm kanoner, 6 25 mm AA-skyts og 6 53 mm torpedorør - Selv under høj fart, fortæller de, var turbineanlægget nærmest lydløst! Velsejlende skibe både søfolk og ingeniører holdt meget af, forstås.

JAGARE, 1989, rev. udg. 2002. C. Borgenstam, P. Insulander & G. Kaudern, kan anbefales. Forfatterne har sejlet dem, konstrueret dem, holdt af dem og ved hvorden de skal skrive om dem. Masser af fotos, tegninger og kærlige anekdoter... OPERATIVE detaljer med tyske skibsnavne, tider og steder finder vi imidlertid ikke.

ORLOGSHISTORISKE EPISODER 1997, Magnus Ullman, spec. s. 75-92: Sänktes en sovjetisk ubåt utanför Vestervik 1942? - Billeder af tidl. hemlig-stemplede operative rapporter og førstehåndsberetning, bl.a. fra jageren NORRKÖPING.

ET LIV I BLÅSVÄDER 1977, Hans Hansson. Ch for svensk søredningtjeneste 1938-1972, omtaler redningsoperationer også af tyske fartøjer under den anden verdenskrig.

For webmaster, der IKKE er spec. kendt med svensk marinehistorie, ser det ud til nogle kilder f.x. fra KRIGSARKIVET er gjort tilgængelige (60-års klausuler der udløb?) omkr. 2005. Flere artikler - se nedenfor - og to bøger udgivet 2006-07 af Gunnar Richardson - om kongehusets forhold til Nazi-Tyskland - og Henrik Arnstads om den dav. sv. udenrigsminister, har medført en livlig og skarp debat om, hvorfor netop eskorterne var så meget hemmeligere end Permittendtrafiken: Altså den påtvungne jernbanetransport af tyske soldater og materiel fra Trelleborg til Norge. (I alt omkr. 218.000 "mandrejser")


Webmasters uddrag efter studie af Henrik Arnstads TIDSLINIE, dvs. ministerens "logbogs-notater", se link under teksten


Tidslinien er en underside til www.christiangunther.se der præsenterer Chr. Günthers biografi "Spelaren Christian Günter" og forfatteren, Henrik Arnstad. Blogger-site med debat og reaktioner på Arnstads synspunkter. (Forf. er prof. historiker)

Kildeteksten omfatter 202 sider i pdf. http://www.christiangunther.se/pdf/tidslinje.pdf


UNDERVISNINGSMATERIALE - eksempel sommer 2008

https://www2.varmdo.se/dman/Document.phx/Webbmapp/----4rldskriget&cmd=download
8.2009: linket er inaktivt

"Nazi-Tyskland fick även svenska flottans stöd" - Kilde: schlaug.se 29. juli 2007. Eskorteringerne omtales bl.a. i dav.statsminister Per Albin Hanssons dagbøger. De første eskorteringer kom i juli 1941 og det fortsatte til september 1942 - se kilde christiangunter.se ovenf. - Birger Schlaug kan oplyse at eskortegruppen mødte "kunderne", de tyske skibe ud for Trelleborg eller syd for Karlskrona, gik gennem Kalmarsund, i.e. vest om Öland [og kunne altså ses fra land! /webmaster], mødtes nord for Öland med andre svenske skibe, og fortsatte derpå til FINSK farvand, hvor finske orlogsfartøjer overtog sikringen. Ang. kildemateriale: Birger Schlaug har, ud over PAH-dagbøgene, kendskab til et interview optaget for ca. tyve år siden, måske med et besætningsmedlem fra jageren Klas Horn: Ordrene kom undertiden pludseligt, [se narkhammer.se] og der var streng tavshedspligt: Saml. den referede samtale øverst med vores egen kilde, en tidl. svensk marfineofficer som vi selv netop har haft] - Se: http://schlaug.blogspot.com/2007/07/nazi-tyskland-fick-ven-svenska-flottans.html


"Svenska flotten eskorterade et 60-tals tyska konvojer", (se tekst indsat ovenfor) - Kilde: The Mill Walley Gazette, swedish edition. Scroll til nederste tekst: 27. maj 2007: [linket var d 6.10.2008 in-aktivt]: http://ppb.blogg.se/politik.html

KLIMATISKE forhold i vinterperioden i Bottenhavet, http://www.seaclimate.com/3/3_24.html

The Swedish Midsommer-Crisis - The Crisis that never was. A SAGE abstract:
http://jch.sagepub.com/cgi/content/abstract/37/3/371

Beretninger fra GÖTEBORGs søsterskib ¨NORRKÖPING: http://www.narkhammar.se/kap7.htmHerunder: Finsk jaegerbataljons mindetavle, Karihaari
Finske og tyske styrker var i samarbejde mod russiske i perioden: 22.06.1941 til 15.09.1944.

Et eksempel: Det tyske Gebirgkorps' styrkeplan ( andre tyske styrker deltog også.)
MAIL-to-webmaster

Resume in english: Swedish Escorts' 1941-42


Background - In 1962 two men met in a garden at Christian Sonnes Vej, Odense Denmark, having quite opposite views concerning the swedish engagement during the second world war. The host, once connected to danish resistance, all the family knew of it were the occasional sights of boxes partly hidden under the sofa, was our mothers older brother. His guest, a little younger from southern Germany, had participated in the war at the Litza-front, south of the Kola Peninsula as "Gebirgsjäger". Talking of mutual experiences the german guest said: Sweden supported the germans escorting marine transports on their way to a finnish port. - This is impossible, his host declared: It was an undisputable fact: Sweden was the friendly exile of thousands of danes and norwegians on the run to escape the claws of the Gestapo.

The german guest was very much like his host, unaccustomed to be questioned. Maintained his story: August 1941: At Stettin his army unit boarded the Kriegsmarine-transport ISAR going to Tornio, Finland. Her escorts showed up to be swedish warships! The waves of the debate led as it should to the provoking recognition that both had had alone his half of still unrevieled chapters of the second world war in The Baltic and The Northern Front.

For years this was all we saw of it. Nothing in the schoolbooks or the thriving marked of second world war books, films and magazines. Bros. Siebken both developed an early taste of thorough inquiery. Grown ups around us were eager story-tellers - whose were fiction, whose were not? Once I caught a few seconds of a documentary on TV: At night a Junkers Ju-52 landed, people gathered around it, on the sides of the dark plane were white letters: SCHWEDEN, that´s german! - And it isn' t just a question of "c" and "h". A dane calls a swede "svensker" and the country, Sverige, as they do themselves.

To some extent the striving towards secrecy concerning ways and means of nazi pressure have been tainted with a strange naivity. In Denmark as in Sweden.

The case is not to mend old fires of a swedish debate on World War Two archives - but to expose the conciet that struck us as youngster - of stubbornly hiding rutine war logs like matters endangering state survival, when people already knew. Everywhere.

Steen Siebken 9.2008, 1.2011 image "Iceclad" Ehrensköld. Photo prob. before 1940/st, 8.2011 site restructure.

New insight: Trough 2015 to 2020 BJÖRN LINDSTRÖM has shown the richness of details still to be drawn from basic sources as logbooks, pilots reports - and harbour lists - in a steady flow of articles in
ROSPIGGEN Årsbok of Roslagen Sjöfartsminnesförening.


[Inactive link on Finnish unit memorial removed, red. 2020 May 18]. English subsite: Swedish Escorts 1941-42